Statut GDCK

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“, broj 71/2010), članka 57. Statuta Hrvatskog Crvenog križa koji je donijela Skupština Hrvatskog Crvenog križa na 2. sjednici 21. saziva dana 2. srpnja 2015. godine i članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/2014), Skupština Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, na sjednici održanoj dana 24. rujna 2015. godine, donijela je

 

STATUT HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA

 

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka svoje djelovanje i rad temelji na odredbama Ženevskih konvencija (Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu, Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomaca oružanih snaga na moru, Konvencija o postupanju s ratnim zarobljenicima, Konvencija o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata) od 12. kolovoza 1949. godine i njihovim Dopunskim protokolima (Dopunski protokol o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba i Dopunski protokol o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba od 8. lipnja 1977. godine te Dopunski protokol o dodatnom znaku raspoznavanja od 8. prosinca 2005. godine) kojih je Republika Hrvatska stranka, Rezolucijama Međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te na načelu solidarnosti, načelima međunarodnog humanitarnog prava i temeljnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca:

 

HUMANOST

Međunarodni pokret Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca nastao u želji da bez diskriminacije pruža pomoć svim ranjenicima na bojnom polju, nastoji u svim prilikama spriječiti i ublažiti ljudsku patnju. Svrha Pokreta je zaštita života i zdravlja te osiguranje poštivanja ljudske osobe. On promiče uzajamno razumijevanje, prijateljstvo, suradnju i trajan mir među svim narodima.

 

NEPRISTRANOST

Pokret ne pravi razliku s obzirom na nacionalnu, rasnu, vjersku, klasnu ili političku pripadnost pojedinca, već nastoji ublažiti njegove muke, isključivo vodeći računa o njegovim potrebama, dajući prednost najhitnijim slučajevima unesrećenih.

 

NEUTRALNOST

Da bi očuvao povjerenje svih, pokret se ne opredjeljuje u neprijateljstvima i ne upušta se u rasprave političke, rasne, vjerske ili ideološke prirode.

 

NEOVISNOST

Pokret je neovisan. Nacionalna društva, iako su pomoćna tijela humanitarnih službi svojih vlada i podvrgnuta zakonima svojih zemalja, moraju očuvati svoju autonomiju kako bi u svako doba mogla djelovati u skladu s načelima Pokreta.

 

DOBROVOLJNOST

Pokret je dobrovoljan i ne pokreće ga želja za dobitkom.

 

JEDINSTVO

U svakoj zemlji može postojati samo jedno društvo Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca. Ono mora biti dostupno svima i provoditi humanitarnu djelatnost na cjelokupnom teritoriju.

 

UNIVERZALNOST

Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, u kojem sva društva imaju jednak položaj i dijele jednaka prava i dužnosti uzajamnog pomaganja, svjetski je pokret.

 

 

Opće odredbe

 

Članak 1.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka ima pravnu osobnost i jedan je od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa. U svom radu promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi te djeluje na temelju misije i načela Međunarodnoga pokreta Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca i kao punopravni član Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije i saveza udruga Hrvatskog Crvenog križa uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka djeluje na području Grada Rijeke te u gradovima Bakar, Kraljevica, Kastav i u općinama Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo.

Udruga nosi naziv: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka.

Skraćeni naziv udruge glasi: GDCK Rijeka.

Sjedište Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa je u Rijeci, Trg Republike Hrvatske 2/II.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka (dalje u tekstu: GDCK Rijeka) neprofitna je pravna osoba.

 

Članak 2.

Znak GDCK Rijeka identičan je znaku Hrvatskog Crvenog križa. To je crveni križ na bijelom polju, koji se koristi u skladu sa Ženevskim konvencijama (Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu, Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomaca oružanih snaga na moru, Konvencija o postupanju s ratnim zarobljenicima, Konvencija o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata) od 12. kolovoza 1949. godine i njihovim Dopunskim protokolima (Dopunski protokol o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba i Dopunski protokol o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba od 8. lipnja 1977. godine te Dopunski protokol o dodatnom znaku raspoznavanja od 8. prosinca 2005. godine) kojih je Republika Hrvatska stranka (dalje u tekstu: Ženevske konvencije i Dopunski protokoli), Pravilima o upotrebi znaka Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca u nacionalnim društvima (izmijenjenim i dopunjenim 1991. godine), Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu i drugim propisima te rezolucijama Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca o korištenju znaka i naziva crvenog križa, crvenog polumjeseca i crvenog kristala.

Znak GDCK Rijeka kao ustrojstvenog oblika Hrvatskog Crvenog križa je križ jednakih krakova crvene boje, koji se grafički izražava s pet jednakih kvadrata, na bijeloj podlozi s natpisom „Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka“.

Znak Hrvatskog Crvenog križa i GDCK Rijeka oblikuje se kao logo vodoravnog i/ili kružnog oblika.

Vodoravni logo sadrži crveni križ na bijeloj podlozi i tekst „Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka“.

Kružni logo sadrži crveni križ na bijeloj podlozi, dvije koncentrične kružnice i tekst „Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka“. Crveni križ nalazi se u sredini, unutar dviju kružnica.

Zastava GDCK Rijeka je bijele boje pravokutnog ili kvadratnog oblika sa znakom crvenog križa u sredini. Znak crvenog križa je veličine razmjerne veličini zastave. Vodoravno u prostoru donje trećine zastave ili kružno oko znaka crvenog križa na sredini zastave upisuje se natpis „Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka “.

Pečat GDCK Rijeka okrugla je oblika sa znakom crvenog križa u sredini otisnut crvenom bojom, a uz rubni dio pečata je natpis: „Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka“.

 

Rodna neutralnost izraza

  

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

   

Ciljevi Hrvatskog Crvenog križa i GDCK  Rijeka

 

Članak 4.

Osnovni ciljevi Hrvatskog Crvenog križa i GDCK Rijeka jesu:

– ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama,

– doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana,

– poticanje i unapređenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana.

Ostvarenju ciljeva iz stavka 1. ovoga članka, Hrvatski Crveni križ i GDCK Rijeka pristupaju poštujući prava i slobode svake osobe, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili bilo kojem drugom razlikovnom kriteriju.

Područja djelovanja GDCK Rijeka sukladno ciljevima jesu:

 • demokratska politička kultura
 • ljudska prava
 • međunarodna suradnja
 • obrazovanje, znanost i istraživanje
 • socijalna djelatnost
 • zaštita zdravlja.

Javne ovlasti i djelatnosti

 

Članak 5.

GDCK Rijeka provodi djelatnosti koje proizlaze iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola, Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, prenijetih na nacionalno društvo Crvenog križa.

GDCK Rijeka, samostalno i kao dio Hrvatskog Crvenog križa, pomaže tijelima javne vlasti na području humanitarnog djelovanja.

GDCK Rijeka obavlja sljedeće javne ovlasti i djelatnosti:

 1. izvršava obveze Republike Hrvatske iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola u dijelu poslova koji su mu povjereni, a u vrijeme mira priprema se za djelovanje u slučaju oružanog sukoba za obavljanje zadaća sukladno odredbama Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola u korist svih civilnih i vojnih žrtava;
 1. zastupa i promiče temeljna načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (dalje u tekstu: Međunarodni pokret) kao i međunarodno humanitarno pravo te nadzire njihovu primjenu u oružanim sukobima, zalaže se za zaštitu svih žrtava i zaštitu ljudskih prava; surađuje s državnim tijelima s ciljem poštivanja međunarodnog humanitarnog prava i zaštite znaka crvenog križa, crvenog polumjeseca i crvenog kristala;
 1. organizira i vodi Službu traženja koja obavlja poslove traženja te aktivnosti obnavljanja obiteljskih veza između članova obitelji razdvojenih zbog oružanih sukoba i drugih situacija nasilja, prirodnih i ljudskim djelovanjem uzrokovanih katastrofa, migracija i drugih situacija koje zahtijevaju humanitarno djelovanje. U Središnjem uredu Hrvatskog Crvenog križa ustrojava se i djeluje Nacionalni ured Službe traženja, koji u slučaju oružanog sukoba obavlja zadaće Ureda za informiranje, sukladno odredbama Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima i Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u ratu od 12. kolovoza 1949. godine i članka 9. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu; obavlja i aktivnosti u skladu sa Strategijom obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koju je usvojilo Vijeće izaslanika Međunarodnog pokreta 2007. godine;
 1. traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (dalje u tekstu: Međunarodna federacija), Međunarodnog odbora Crvenog križa, nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, međunarodnih organizacija i drugih donatora za potrebe na području Republike Hrvatske u izvanrednim situacijama;
 1. pokreće, organizira, provodi i sudjeluje u redovnim i izvanrednim akcijama solidarnosti u Republici Hrvatskoj za pomoć osobama u potrebi i žrtvama oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća i epidemija u zemlji i svijetu te osigurava čuvanje određenih količina materijalnih dobara za te potrebe;
 1. sudjeluje u akcijama međunarodne pomoći i solidarnosti žrtvama oružanih sukoba i drugih situacija nasilja, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća i epidemija u zemlji i svijetu, u suradnji s Međunarodnim odborom Crvenog križa i Međunarodnom federacijom, nacionalnim društvima Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, humanitarnim agencijama Ujedinjenih naroda, Europske unije i drugima;
 1. oblikuje doktrinu prve pomoći, brine o njezinom unapređenju i usklađivanju s europskim smjernicama te primjeni u svim programima edukacije na području Republike Hrvatske;
 1. provodi osposobljavanje i obnovu znanja za pružanje prve pomoći za građane u svakodnevnom životu, prometnim i drugim nesrećama, za djecu i mlade na školovanju, pripadnike spasilačkih ekipa, pripadnike vatrogasnih postrojbi i policije, volontere Hrvatskog Crvenog križa i drugih; organizira i provodi osposobljavanje, stručno usavršavanje i obnovu znanja instruktora, predavača i ispitivača prve pomoći i o tome vodi evidenciju;
 1. sudjeluje u provedbi programa prve pomoći za kandidate za vozače motornih vozila i vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, organizira i provodi osposobljavanje, stručno usavršavanje i obnovu znanja predavača i ispitivača iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći, i o tome vodi evidenciju;
 1. provodi osposobljavanje i obnovu znanja radnika za pružanje prve pomoći na radu;
 1. promiče dobrovoljno davanje krvi, organizira i provodi akcije dobrovoljnog davanja krvi, okuplja davatelje i vodi o njima evidenciju, utvrđuje mjerila za priznanja dobrovoljnim davateljima krvi i dodjeljuje im potvrde i priznanja;
 1. provodi, na temelju međunarodno prihvaćenih standarda, spašavanje života na vodi i ekološku zaštitu priobalja; provodi tečajeve za osposobljavanje spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih postaja; vodi evidenciju o osposobljenosti spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih postaja te provodi obnovu znanja i praktičnih vještina spasilaca; donosi pravila i standarde za rad spasilačkih postaja i provodi procjenu rizika na kupalištima; provodi projekte s ciljem podizanja razine svijesti građana o opasnostima i rizicima povezanim s vodom i ekološkoj zaštiti priobalja;
 1. ustrojava, obučava i oprema ekipe za akcije pomoći u zemlji i inozemstvu u slučaju velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća, epidemija te oružanih sukoba i drugih situacija nasilja za poslove: procjene situacije i koordinacije aktivnosti, prve pomoći, službe traženja, zaštite i spašavanja života na vodi, higijensko-epidemiološke zaštite, njege povrijeđenih i oboljelih, socijalnog rada, psihosocijalne potpore stanovništvu, pripreme i organizacije izmještajnih centara, pripreme i raspodjele hrane u terenskim uvjetima, prihvata i raspodjele humanitarne pomoći, osiguranja komunikacija, tehničke pomoći, logistike, osiguranja pitke vode i minimuma sanitarnih uvjeta, informiranja stanovništva, posebno djece i mladih, o ponašanju u slučaju izvanrednih situacija; može provoditi aktivnosti u cilju sprječavanja nezgoda i nesreća na javnim okupljanjima, kulturnim i sportskim manifestacijama, natjecanjima i drugo; ekipe se uključuju u educiranje u sustav civilne zaštite prema posebnim propisima;
 1. provodi kontinuirano informiranje i obučavanje stanovništva, a posebno djece i mladih o opasnosti od mina i drugih eksplozivnih naprava;
 1. sudjeluje u prihvatu, smještaju, organizaciji života i poduzimanju drugih mjera koje pridonose zbrinjavanju ugroženog i nastradalog stanovništva;
 1. radi na zdravstvenom odgoju, prosvjećivanju i informiranju svojih članova i drugih građana, a posebno djece i mladih; potiče ih i osposobljava za zdravstvenu samozaštitu i suzaštitu, kao i pružanje pomoći građanima; sudjeluje u promociji zdravog načina života te prevenciji bolesti ovisnosti, rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika;
 1. organizira prijevoz, pruža usluge smještaja i prehrane osobama kojima je takav oblik pomoći potreban iz zdravstvenih, socijalnih ili drugih sličnih razloga (kuhinje Hrvatskog Crvenog križa, dostava hrane u kuću, usluge u centrima, odmaralištima i kampovima Hrvatskog Crvenog križa, škola u prirodi, obuka neplivača, oporavak djece i mladeži iz socijalno ugroženih obitelji i članova Hrvatskoga Crvenog križa i dr.) te usluge iste vrste za svoje članove, članove Crvenog križa i Crvenog polumjeseca drugih država ili međunarodnih organizacija, osobito u sklopu međunarodne razmjene i programa edukacije, odgoja i osposobljavanja djece, mladih i stanovništva za obavljanje zadaća Crvenog križa; pružanje navedenih usluga bez obzira na vrijeme trajanja, ne smatra se turističkom i ugostiteljskom djelatnošću;
 1. organizira službu za njegu i pomoć u kući bolesnim i nemoćnim, osposobljava djelatnike za rad u toj službi te obučava za njegu bolesnika članove obitelji i ostale građane;
 1. organizira i provodi prijevoz robe u humanitarne i druge svrhe, prijevoz osoba s invaliditetom, kroničnih bolesnika, starih i nemoćnih te osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem, dobrovoljnih davatelja krvi i članova Crvenog križa;
 1. provodi programe pomoći i njege starijih i nemoćnih osoba, osoba s posebnim potrebama te osoba s invaliditetom i teškoćama u razvoju (osobni asistenti) putem mobilnih timova i ostalih vidova pomoći u lokalnim zajednicama te pruža i druge organizirane oblike pomoći kao što su poludnevni i cjelodnevni boravci, smještaj i prenoćišta za beskućnike i slično;
 1. radi na prevenciji i edukaciji o sprečavanju nesreća u prometu (prijevoz u potrebi) s ciljem smanjenja broja prometnih nesreća;
 1. organizira razne oblike solidarnosti i međusobnog pomaganja građana;
 1. organizira i provodi programe humanističkog odgoja djece i mladih, radi na usvajanju vrlina solidarnosti, nepristranosti i suosjećanja, promiče poštovanje ljudskog bića i života, potiče razvoj samopoštovanja te pridonosi razvoju životnih vještina (dobre komunikacije, mirnog rješavanja sukoba, timskog rada i suradnje i slično), promiče značaj volonterskog rada, organizira provođenje slobodnog vremena djece i mladih kroz klubove, kampove, odmarališta, izletišta, igraonice, radionice i slično;
 1. organizira i provodi programe pomoći i zaštite tražitelja azila, azilanata i drugih skupina migranata u potrebi i žrtava trgovanja ljudima, te informiranjem i edukacijom radi na podizanju svijesti stanovništva, posebno djece i mladih;
 1. obavlja i druge poslove, programe i projekte za opće dobro utvrđene zakonima i drugim propisima.

Programske djelatnosti GDCK Rijeka provodi za opće dobro, a dobit koja se ostvari koristi se isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti u skladu s ovim Statutom.

Odnosi GDCK Rijeka kao osnivača ustanova i trgovačkih društava, domova, odmarališta, prenoćišta i dr. uređuju se izjavom ili društvenim ugovorom o osnivanju, ili drugim odgovarajućim aktom.

GDCK Rijeka obavlja javne ovlasti i djelatnosti utvrđene ovim Statutom sukladno potrebama lokalne zajednice i Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu osiguranim sredstvima. Obavlja i druge programe koji su posebno ugovoreni i za koje su osigurana dodatna sredstva, a koji nisu u suprotnosti s temeljnim načelima Međunarodnog pokreta.

 

Članak 6.

U svrhu ostvarivanja ciljeva i izvršavanja djelatnosti propisanih člankom 4. i 5. ovog Statuta, GDCK Rijeka može obavljati gospodarske djelatnosti sukladno posebnim propisima.

 

Članak 7.

GDCK Rijeka ostvaruje neposrednu suradnju i ima pravo, ali i obvezu, zastupati članstvo i njegove interese pri Društvu Crvenog križa Primorsko-goranske županije i Hrvatskom Crvenom križu te pri institucijama i tijelima na području djelovanja.

GDCK Rijeka u javnom životu gradova Rijeke, Bakra, Kraljevice i Kastva i općina Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo na području svoga djelovanja, djeluje na osnovu temeljnih načela Međunarodnog pokreta i neovisno je u svom djelovanju.

Iznimno od članka 1. stavka 2. GDCK Rijeka može djelovati izvan svog područja djelovanja, ukoliko je riječ o organiziranoj aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa, zajedničkom programu dvaju ili više društava (uz suglasnost Središnjeg ureda Hrvatskog Crvenog križa) ili na poziv drugog društva, o čemu će izvijestiti Središnji ured.

GDCK Rijeka surađuje s tijelima vlasti gradova Rijeke, Bakra, Kraljevice i Kastva i općina Čevle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo na poslovima zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, obrane, civilne zaštite i dr. u svojstvu povlaštenog partnera na temelju odredbi Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te preuzetih međunarodnih ugovora i zaključaka konferencije Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

GDCK Rijeka surađuje s drugim udrugama i institucijama koje promiču i ostvaruju srodne humanitarne ciljeve i programe.

 

 

Javnost rada

 

Članak 8.

Rad GDCK Rijeka i njegovih tijela je javan.

Javnost rada osigurava se kontinuiranim internim izvješćivanjem članstva (na sjednicama tijela, pisanim izvješćima, neposrednim susretima i drugo), izvješćivanjem šire javnosti putem sredstava javnog priopćavanja o radu GDCK Rijeka ili na drugi prikladan način.

Iznimno sjednice određenih tijela mogu biti zatvorene kad se raspravlja o osobnim podacima za pojedine članove, a koji bi tim članovima mogli nanijeti moralnu i materijalnu štetu. Isključenje javnosti može također biti u slučaju razmatranja predmeta Službe traženja i u drugim slučajevima propisanim zakonom.

 

Članstvo

 

Članak 9.

Članovi GDCK Rijeka mogu biti fizičke i pravne osobe.

Članstvo u GDCK Rijeka je dobrovoljno. Član može biti svaka osoba, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, političkom ili drugom uvjerenju, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Članovi GDCK Rijeka jesu:

– punoljetne poslovno sposobne osobe (aktivni članovi),

– dobrovoljni davatelji krvi,

– mladi članovi,

– potporni (pomažući) i

– počasni članovi.

Aktivni članovi su osobe koje su spremne sudjelovati u radu GDCK Rijeka i plaćati članarinu.

Dobrovoljni davatelji krvi su članovi bez obveze plaćanja članarine, ukoliko se svoga prava ne odreknu.

Mladi članovi GDCK Rijeka su učenici, studenti, odnosno mlade osobe do 30 godina starosti (u daljnjem tekstu: mladi članovi) koji su spremni sudjelovati u radu GDCK Rijeka i plaćati članarinu. Mlade osobe od 18 do 30 godina starosti mogu izabrati žele li biti aktivni ili mladi članovi GDCK Rijeka.

Potporni (pomažući) članovi GDCK Rijeka pomažu GDCK Rijeka u humanitarnom djelovanju (kroz pokroviteljstvo ili drugi oblik pomoći).

Počasni članovi GDCK Rijeka su osobe koje su dobrotvornim radom i osobitim zaslugama pridonijele općem razvoju GDCK Rijeka.

Odbor GDCK Rijeka može predložiti Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa imenovanje počasnih članova Hrvatskog Crvenog križa za osobe koje su svojim dobrotvornim radom i osobitim zalaganjem doprinijele općem razvoju Hrvatskog Crvenog križa i Republike Hrvatske.

Svi članovi GDCK Rijeka dužni su prihvatiti i poštivati Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Statut Hrvatskog Crvenog križa, ovaj Statut, Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa i temeljna načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. U slučaju nepoštivanja navedenog pokreće se i provodi postupak odgovornosti.

GDCK Rijeka dužno je voditi popis članova, elektronički ili na drugi prikladan način. Podaci o članu u popis članova unose se sa pristupnice. Popis članova obvezno sadrži podatke o:

 • osobnom imenu (nazivu),
 • osobnom identifikacijskom broju (OIB),
 • datumu rođenja,
 • datumu pristupanja društvu,
 • kategoriji članstva,
 • datumu prestanka članstva u društvu i
 • druge podatke, ukoliko se to smatra potrebnim.

Za maloljetne članove GDCK Rijeka kao i za punoljetne članove lišene poslovne sposobnosti primjenjuju se odredbe posebnih propisa.

Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina pisanu suglasnost daje zakonski zastupnik ili skrbnik.

 

Članak 10.

GDCK Rijeka vodi evidenciju o svojim potpornim i počasnim članovima te im izdaje odgovarajuću ispravu o članstvu.

Iskaznicu o počasnom članstvu u Hrvatskom Crvenom križu nakon imenovanja izdaje Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa.

 

Članak 11.

Članovi GDCK Rijeka iz članka 9. stavka 4., 5. i 6. koji redovito plaćaju članarinu, potporni i počasni članovi GDCK Rijeka imaju sljedeća prava i dužnosti:

 • birati i biti biran,
 • sudjelovati u radu tijela GDCK Rijeka, Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije i Hrvatskog Crvenog križa u koja su birani,
 • pravo sudjelovati na sjednicama skupština GDCK Rijeka ukoliko su izabrani u skupštine i tijela na višoj razini organiziranosti, bez prava glasa,
 • pravo govora i pravo predlaganja u okviru dnevnog reda na skupštini i drugim tijelima društava Crvenog križa,
 • neposredan utjecaj na program rada i razvoj društva Crvenog križa,
 • dužnost zaštite interesa društva Crvenog križa,
 • dužnost osobnog osposobljavanja za izvršavanje zadaća i neposrednog sudjelovanja u aktivnostima i akcijama Crvenog križa,
 • dužnost unapređenja i širenja temeljnih načela Međunarodnog pokreta,
 • dužnost podmirivanja utvrđenog članskog doprinosa.

Počasni članovi Hrvatskog Crvenog križa imaju pravo sudjelovati, bez prava glasa, na sjednicama skupštine GDCK Rijeka.

 

Članak 12.

Mladi GDCK Rijeka imaju sljedeća prava i dužnosti:

 • prema svojim mogućnostima sudjelovati u aktivnostima Crvenog križa i humanitarnim akcijama, a posebno akciji solidarnosti i pružanja konkretne pomoći starim, bolesnim i osobama s invaliditetom, akcijama usmjerenim na očuvanje prirodnog okoliša i promicanju zdravog načina života;
 • redovno se osposobljavati za pomaganje u ostvarenju zadaća Crvenog križa u skladu s temeljnim načelima Međunarodnog pokreta i razvoju humanih osjećaja uzajamnosti i solidarnosti.

Učlanjivanje mladih GDCK Rijeka te uključivanje i sudjelovanje u aktivnostima i humanitarnim akcijama uređuje se posebnim pravilnikom koji donosi Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa.

 

Članak 13.

Članstvo u GDCK Rijeka prestaje:

 • istupom iz članstva po osobnoj volji,
 • nepodmirivanjem članskog doprinosa duže od dvije godine,
 • smrću člana,
 • isključenjem zbog ponašanja štetnog za ugled GDCK Rijeka, Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije i Hrvatskog Crvenog križa i ponašanja suprotnog odredbama ovog Statuta te kršenja temeljnih načela Međunarodnog pokreta i Etičkog kodeksa Hrvatskog Crvenog križa.

Istup iz članstva po osobnoj volji mora biti u pisanom obliku.

Prestankom članstva i isključenjem člana prestaju i sva prava vezana uz članstvo u GDCK Rijeka i Hrvatskom Crvenom križu.

O isključenju člana odlučuje Odbor GDCK Rijeka.

Na odluku o isključenju isključeni član ima pravo žalbe u roku od 15 dana Skupštini GDCK Rijeka. Skupština GDCK Rijeka odlučuje o žalbi na prvoj sjednici te je njena odluka konačna. O odluci Skupštine GDCK Rijeka član mora biti obaviješten u pisanom obliku.

 

Članak 14.

U GDCK Rijeka posebna pažnja se posvećuje volontiranju.

Volonteri GDCK Rijeka su osobe koje dobrovoljno ulažu svoje vrijeme, trud, znanje i vještine u aktivnostima Crvenog križa za opću dobrobit ili dobrobit druge osobe, bez postojanja uvjeta isplate novčane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.

U odnosu na volontiranje neposredno se primjenjuju odredbe posebnih propisa i odredbe ovoga Statuta.

Način rada volontera u Hrvatskom Crvenom križu i druga pitanja vezano za volontiranje uredit će se posebnim pravilnikom koji donosi Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa.

 

Unutarnji nadzor

 

Članak 15.

Članovi GDCK Rijeka sami nadziru rad društva.

Ako član smatra da je GDCK Rijeka povrijedilo Statut ili drugi opći akt društva ili Statut Hrvatskog Crvenog križa, ovlašten je na to upozoriti odbor GDCK Rijeka odnosno Glavni odbor

Hrvatskog Crvenog križa te zahtijevati da se nepravilnosti otklone u roku 30 dana.

U suprotnom član može poduzeti mjere sukladno odredbama Zakona o udrugama.

 

Unutarnji ustroj

 

Članak 16.

GDCK Rijeka može imati ustrojstvene oblike bez pravne osobnosti i to:

 • osnovna i područna (ogranci) društva Crvenog križa,
 • mjesna i općinska društva Crvenog križa,
 • mjesna društva sa području grada,
 • aktive DDK,
 • osnovna društva mladih,
 • aktive mladih formirane po mjestu rada, stanovanja ili školovanja,
 • terenske jedinice, klubove, sekcije i drugo.

Odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika donosi Odbor GDCK Rijeka.

Ustrojstveni oblici GDCK Rijeka ne moraju imati Statutom utvrđena tijela, osim predsjednika, kao osobu ovlaštenu za predstavljanje.

Sadržaj i djelovanje rada ustrojstvenih oblika uređuje se Pravilima koje donosi Odbor GDCK Rijeka.

 

Članak 17.

Mladi GDCK Rijeka posebno se organiziraju po vrtićima, školama, višim i visokim učilištima u osnovna društva Crvenog križa mladih. Osnovna društva Crvenog križa mladih tvore članovi skupina vrtića, ogranci članova nižih i viših razreda osnovnih škola, odnosno ogranci razreda srednjih škola, a na višim i visokim učilištima ogranci pojedinih godina studija.

Mladi svojom djelatnošću sudjeluju u radu pri drugim ustrojstvenim oblicima, odnosno u radu mjesnog ili općinskog društva Crvenog križa bez pravne osobnosti odnosno GDCK Rijeka.

 

Članak 18.

GDCK Rijeka objedinjuje, koordinira i unapređuje rad svojih članova i ustrojstvenih oblika, te razvoj i provedbu programskih djelatnosti.

Međusobni odnosi unutar GDCK Rijeka temelje se na vertikalnoj povezanosti, subordinaciji i odgovornosti za realizaciju ustanovljenih programa i aktivnosti.

Cilj tako ustanovljenog odnosa je očuvanje jedinstva Hrvatskog Crvenog križa i njegovo kadrovsko i materijalno jačanje.

 

Tijela GDCK Rijeka

 

Članak 19.

GDCK Rijeka ima ova tijela:

 • skupštinu,
 • predsjednika i dva potpredsjednika,
 • odbor,
 • nadzorni odbor i
 •  

Djelokrug rada navedenih tijela utvrđuje se ovim Statutom.

 

Članak 20.

Izbor, kandidacijski postupak, etička izjava, sukob interesa, opoziv i druga pitanja vezana za izbor članova i zastupnika u tijela Hrvatskog Crvenog križa i tijela ustrojstvenih oblika uredit će se posebnim pravilnikom kojega donosi Skupština Hrvatskog Crvenog križa.

Članovi GDCK Rijeka izabrani u tijela GDCK Rijeka, Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije i Hrvatskog Crvenog križa djelovat će stalno u interesu Hrvatskog Crvenog križa. U slučaju da član tijela GDCK Rijeka, Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije i Hrvatskog Crvenog križa bude izabran na visoku funkciju u tijelu javne vlasti ili političke stranke, osigurat će da njegov rad nije u sukobu interesa (stavljanje funkcije u mirovanje) s djelovanjem Hrvatskog Crvenog križa.

Ukoliko nije moguće osigurati rad koji nije u sukobu interesa, član GDCK Rijeka izabran u tijela iz stavka 2. ovog članka podnijet će ostavku na funkcije koje obnaša u GDCK Rijeka, Društvu Crvenog križa Primorsko-goranske županije i Hrvatskom Crvenom križu.

Do podnošenja ostavke i u prijelaznom razdoblju, član će učiniti najviše što može kako bi osigurao da njegova funkcija ne izazove sukob interesa. U slučaju sukoba interesa, član će se suzdržati od sudjelovanja u donošenju odluka i sukob interesa će riješiti isključivo u interesu GDCK Rijeka i Hrvatskog Crvenog križa.

 

 

Skupština GDCK Rijeka

 

Članak 21.

Skupština GDCK Rijeka (dalje u tekstu: Skupština) najviše je tijelo upravljanja i odlučivanja čiji rad se odvija na sjednicama i u kojem sudjeluju članovi putem izabranih predstavnika – zastupnika. Svaki zastupnik ima jedan glas.

Skupština broji do najviše 45 zastupnika i to:

do 17 zastupnika iz mjesnih društava Crvenog križa sa područja Grada Rijeke,

do  8 zastupnika iz općinskih i gradskih društava Crvenog križa s područja gradova i općina,

do  5 zastupnika aktiva DDK,

do   2 zastupnika aktiva mladih,

do   5 zastupnika drugih ustrojstvenih oblika,

do   5 zastupnika potpornih članova,

do  3 zastupnika počasnih članova.  

Mandat zastupnika Skupštine traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Rokove za provođenje izbora za zastupnike u Skupštini utvrđuje Skupština prije početka izbora za novo mandatno razdoblje, a u skladu s kalendarom izbora kojega utvrđuje Hrvatski Crveni križ.

 

Članak 22.

Sjednice Skupštine saziva predsjednik GDCK Rijeka.

Sjednice Skupštine sazivaju se kao redovne, izborne i izvanredne.

Redovna sjednica održava se najmanje jedanput godišnje.

Izvanredna sjednica saziva se po potrebi.

Izvanredno sazivanje sjednice Skupštine može pokrenuti predsjednik, Odbor društva, jedna trećina zastupnika u Skupštini ili Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa.

Izborna konstituirajuća sjednica održava se svake četiri godine, a saziva ju osoba ovlaštena za zastupanje upisana u registar udruga.

Izbornu konstituirajuću sjednicu u slučaju prijevremenog prestanka mandata članovima Skupštine saziva ravnatelj.

Skupština može odlučivati kad je sjednici prisutna natpolovična većina zastupnika Skupštine, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova prisutnih zastupnika.

U izvanrednim situacijama, u slučaju da nije prisutno dovoljno zastupnika, Skupština će se sastati ponovno unutar 48 sati, i u tom slučaju odluke se donose ako je prisutna jedna trećina zastupnika i to većinom glasova onih koji su prisutni i glasuju.

Skupština donosi Statut natpolovičnom većinom glasova svih zastupnika.

U slučajevima propisanim ovim Statutom za pojedine odluke utvrđuje se kvalificirana većina.

U slučaju isteka mandata tijelima GDCK Rijeka, Skupštinu GDCK Rijeka može sazvati osoba koja je u registar udruga upisana kao osoba ovlaštena za zastupanje ili najmanje 1/3 zastupnika saziva Skupštine prije isteka mandata tijelima GDCK Rijeka.

Način rada Skupštine ustanovljuje se Poslovnikom.

 

Članak 23.

Skupština u okviru svoga djelokruga rada:

 • donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
 • donosi programsku orijentaciju i razvojne programe za mandatno razdoblje,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
 • usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu i godišnje financijsko izvješće,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu i poslovanju za mandatno razdoblje,
 • donosi odluku o rokovima za provođenje izbora za zastupnike,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike, članove Odbora i Nadzornog odbora,
 • donosi odluku o broju članova Skupštine budućeg mandata sukladno članku 21. ovoga Statuta,
 • donosi za tekući mandat odluku o broju članova Odbora i Nadzornog odbora,
 • bira zastupnike u Skupštinu Hrvatskog Crvenog križa, u Skupštinu Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije i u druga tijela,
 • donosi odluke o statusnim i drugim pitanjima unutarnjeg ustroja, djelovanja i radnim tijelima,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine društva,
 • donosi odluku o načinu rada GDCK Rijeka u oružanom sukobu i drugim izvanrednim situacijama,
 • donosi odluke o fondovima i prati njihovu učinkovitost i namjensko korištenje sredstava fondova,
 • donosi odluku o osnivanju Stručne službe GDCK Rijeka,
 • donosi poslovnik o radu Skupštine i druge dokumente,
 • odlučuje o drugim pitanjima za koja statutom društva nije utvrđena nadležnost drugih tijela društva.

Predsjednik GDCK Rijeka

 

Članak 24.

Predsjednik GDCK Rijeka (dalje u tekstu: predsjednik) je predsjednik Skupštine i Odbora GDCK Rijeka, a svoju funkciju obavlja na volonterskoj osnovi.

Predsjednik se bira iz redova zastupnika Skupštine na konstituirajućoj sjednici na mandatno razdoblje od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora, a najviše tri uzastopna puta.

Predsjednik se bira natpolovičnom većinom glasova prisutnih zastupnika Skupštine.

Predsjednik predstavlja i zastupa društvo, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Odbora,

potpisuje odluke i druge dokumente koje donose ova tijela te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Odbor.

GDCK Rijeka ima dva potpredsjednika.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika na duže vrijeme, sa svim ovlastima zamjenjuju ga potpredsjednici redoslijedom kojeg odredi Skupština.

Za izvršenje određenih poslova predsjednik može ovlastiti jednog od potpredsjednika.

Odredbe o izboru i trajanju mandata predsjednika primjenjuju se i na funkciju potpredsjednika.

 

Odbor GDCK Rijeka

 

Članak 25.

Odbor GDCK Rijeka (dalje u tekstu: Odbor) izvršno je tijelo Skupštine, odgovorno za rad između sjednica Skupštine, koje brine o provođenju opće politike društva i nadzire operativno rješavanje svih pitanja tijekom poslovne godine, u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama Skupštine.

Odbor čine predsjednik, dva potpredsjednika i još najviše 8 članova.

Odbor ima najviše 11 članova. Članove Odbora bira Skupština na konstituirajućoj sjednici iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora, a najviše tri uzastopna puta.

 

Članak 26.

Odbor saziva predsjednik GDCK Rijeka prema potrebi ili na zahtjev jedne trećine članova Odbora.

Odbor odlučuje ukoliko sjednici prisustvuje natpolovična većina članova, a odluke i zaključke donosi većinom glasova prisutnih članova Odbora.

Za svoj rad Odbor je odgovoran Skupštini.

 

Članak 27.

Odbor kao izvršno tijelo Skupštine:

 • brine o provođenju odluka, zaključaka i preporuka Skupštine,
 • nadzire korištenje i raspolaganje sredstvima, u skladu s financijskim planom, donosi odluku o otvaranju i zatvaranju žiro računa i drugih računa za redovno poslovanje,
 • razmatra i ocjenjuje plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu i upućuje Skupštini na usvajanje,
 • upućuje Skupštini na usvajanje godišnje financijsko izvješće,
 • po provedenom javnom natječaju imenuje ravnatelja na mandatno razdoblje i o tome traži prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa,
 • brine o provođenju odluke o zajedničkim akcijama Hrvatskog Crvenog križa,
 • brine o provođenju odluke o visini članarine i rasporedu članarine,
 • donosi odluku o osnivanju pravnih subjekata za obavljanje gospodarske djelatnosti, domova, odmarališta, prenoćišta i druge tome odgovarajuće odluke; i o tome traži prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa ,
 • donosi odluku o uvjetima korištenja fondova, praćenju i nadzoru namjenskog trošenja,
 • osniva stalna i povremena radna tijela,
 • imenuje počasne članove GDCK Rijeka,
 • predlaže Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa imenovanje počasnih članova Hrvatskog Crvenog križa,
 • provodi postupak razrješenja ravnatelja i o tome traži prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa,
 • odlučuje o nabavi osnovnih sredstava,
 • utvrđuje kriterije za osnivanje ustrojstvenih oblika GDCK Rijeka i donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika,
 • razmatra aktualna pitanja iz rada pojedinih ustrojstvenih oblika GDCK Rijeka u cjelini, zauzima stavove te donosi preporuke, zaključke, smjernice i upute za rad, donosi pravila rada za pojedine djelatnosti i druge normativne akte,
 • ocjenjuje stanje i djelatnosti u pojedinim ustrojstvenim oblicima i po potrebi saziva njihova tijela za rješavanje konkretnih pitanja iz djelatnosti GDCK Rijeka,
 • donosi pravilnik o priznanjima GDCK Rijeka, osniva komisiju za priznanja i imenuje njezine članove,
 • utvrđuje prijedloge za priznanja Hrvatskog Crvenog križa,
 • bira predstavnike GDCK Rijeka za druge srodne organizacije i njihova tijela,
 • donosi normativne akte o sistematizaciji, radnim odnosima i plaćama zaposlenih u Stručnoj službi GDCK Rijeka
 • izvješćuje i odgovara za svoj rad Skupštini,
 • rješava i druga pitanja organizacije i rada te donosi pravilnike i druge akte.

Nadzorni odbor GDCK Rijeka

 

Članak 28.

Nadzorni odbor društva je tijelo koje nadzire financijsko-materijalno poslovanje društva i namjensko trošenje sredstava društva.

Nadzorni odbor bira Skupština na konstituirajućoj sjednici na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora, najviše tri uzastopna puta, vodeći računa da u njegovom sastavu budu i financijski stručnjaci.

Nadzorni odbor broji 3 člana.

Nadzorni odbor između svojih članova bira predsjednika te može donijeti poslovnik o svom radu. Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, a odluke se donose većinom glasova.

O svom radu izvješćuje Odbor i Skupštinu.

 

Radna tijela

 

Članak 29.

Skupština i Odbor mogu za obavljanje određenih poslova i zadaća osnivati stalna, povremena, savjetodavna i stručna radna tijela (savjete, komisije, sekcije, klubove i drugo).

Stalna tijela Skupštine jesu:

 1. Savjet darivatelja krvi / Izvršni odbor
 2. Komisija za difuziju znanja o Ženevskim konvencijama
 1.  Komisija za zdravstveni odgoj
 2. Komisija za prevenciju alkoholizma i drugih ovisnosti
 1. Komisija za prevenciju tuberkuloze i ostalih plućnih bolesti
 2. Komisija za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline
 3. Komisija za rad s mladih
 4. Komisija za socijalne aktivnosti i pomoći
 5. Komisija Službe traženja
 6. Komisija za priznanja i odlikovanja
 7. Komisija za međuopćinsku, međugradsku, međužupanijsku i međunarodnu suradnju
 8. Komisija za propagandu

13.Terenska jedinica Crvenog križa „Dr. Ante Švalba“ Rijeka

14.Štab za provođenje akcije „Solidarnost na djelu“

15.Komisija za djelovanje u elementarnim i drugim masovnim nesrećama i oružanom sukobu i ratu.

Odlukom Skupštine odnosno Odbora o osnivanju stalnih i povremenih radnih tijela određuje se njihov sastav, djelokrug, način rada i obveze.

 

 

Ravnatelj GDCK Rijeka

 

Članak 30.

Ravnatelj GDCK Rijeka (dalje u tekstu: ravnatelj) predstavlja i zastupa društvo, naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana te odgovara za zakonitost rada, priprema plan rada i financijski plan, provodi odluke tijela društva, rukovodi radom stručne službe odnosno zaposlenicima pojedincima, odgovoran je za provedbu zadataka koji su povjereni stručnim službama, ovlašteni je predstavnik društva u odnosu na treće strane i pred sudom i za svoj rad odgovara Odboru, Skupštini i Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa.

Ravnatelj priprema proračun i financijska izvješća, priprema plan rada i financijski plan, odgovoran je za podnošenje Skupštini godišnjeg financijskog izvješća, izvještava tijela društva o radu društva. Dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga te druge potrebne dokumente.

Ravnatelj obnaša funkciju na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

Postupak imenovanja ravnatelja provodi Odbor po provedenom javnom natječaju.

Odbor provodi i postupak razrješenja ravnatelja, koje može biti i prije isteka mandata.

Za imenovanje i razrješenje ravnatelja potrebna je prethodna suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa.

S ravnateljem se zasniva radni odnos ugovorom o radu.

Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa može, ako za to postoje opravdani razlozi, donijeti odluku o obnašanju funkcije ravnatelja kao vršitelja dužnosti, ali najduže na šest mjeseci ili na drugi način.

Ravnatelj društva ne može biti član izvršnog tijela društva iste razine već sudjeluje u savjetodavnom svojstvu bez prava glasa na sastancima tijela društva.

Postupak imenovanja, ponovnog imenovanja, stegovni postupak, postupak razrješenja ravnatelja društava Crvenog križa i druga pitanja utvrđuje se posebnim pravilnikom kojega donosi Skupština Hrvatskog Crvenog križa.

GDCK Rijeka ima zamjenika ravnatelja kojeg imenuje ravnatelj iz redova zaposlenih djelatnika.

 

 

Stručna služba GDCK Rijeka

 

Članak 31.

Za obavljanje stručnih, administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova u GDCK Rijeka osnovana je stručna služba GDCK Rijeka.

Radom stručne službe rukovodi ravnatelj.

Međusobna prava i obveze djelatnika i GDCK Rijeka utvrđuju se ugovorima o radu i drugim općim aktima.

Zaposlenici u GDCK Rijeka ne mogu biti članovi izvršnih tijela društva.

Za obavljanje prihvata, smještaja i prehrane u GDCK Rijeka osnovan je Dom Crvenog križa za pružanje usluga osobama kojima je takav oblik pomoći potreban iz zdravstvenih, socijalnih i drugih razloga (kuhinje Crvenog križa, dostava hrane u kuću i dr.) te usluga istog tipa za članove Hrvatskog Crvenog križa i ostale.

Pružanje navedenih usluga smještaja i prehrane ne smatra se ugostiteljskom ni turističkom djelatnošću.

U sastavu Doma Crvenog križa nalaze se:

– Centar za darivanje krvi,

– tenis igralište s postojećim objektom,

– park.

U Domu se obavljaju i sve druge aktivnosti potrebne za potpunije ostvarivanje ciljeva i zadaća Crvenog križa.

 

Imovina i financiranje

 

Članak 32.

Prihodi i rashodi GDCK Rijeka ustanovljuju se financijskim planom.

Financijski plan svake godine donosi Skupština, temeljem godišnjeg programa rada prije početka godine u kojoj će se financijski plan primjenjivati.

Skupština donosi i izmjene i dopune financijskog plana.

Izuzetno, ako se ne donese financijski plan prije početka godine, može se izvršiti privremeno financiranje temeljem financijskog plana iz prethodne godine, ali najdulje za prva tri mjeseca naredne godine.

Po završetku godine donosi se godišnji obračun kojim se ustanovljuju rezultati financijskog poslovanja.

Odbor je dužan osigurati vođenje knjigovodstva, reviziju i evidencije o financijskom poslovanju GDCK Rijeka i njegovih tijela u skladu sa zakonom. Reviziju financijskog poslovanja GDCK Rijeka obavlja vanjski neovisni revizor u rokovima i na način propisan zakonom.

 

Članak 33.

Za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje djelatnosti, GDCK Rijeka stječe imovinu temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, Zakona o udrugama i drugih propisa.

GDCK Rijeka financijsko poslovanje obavlja putem žiro računa i ostalih računa propisanih zakonom.

 

Članak 34.

GDCK Rijeka može u vlasništvu imati nekretnine i pokretnine.

Imovinu GDCK Rijeka čine i novčana sredstva koja GDCK Rijeka stječe na osnovu Zakona o Hrvatskom Crvenom križu.

GDCK Rijeka neće primati donacije koje proizlaze od prihoda stečenih aktivnostima koje su u suprotnosti s temeljnim načelima ili ciljevima Međunarodnog pokreta.

Način uporabe financijskih sredstava, raspolaganja imovinom i druga pitanja vezana uz financijsko-materijalno poslovanje uređuju se u skladu sa zakonom i drugim propisima i temeljem odluka Skupštine i Odbora GDCK Rijeka.

Odluku o otuđivanju nekretnina GDCK Rijeka donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.

 

 

Postupak mirenja i arbitraža

 

Članak 35.

Za rješavanje sporova među društvima Crvenoga križa određuje se postupak mirenja.

Ukoliko postupak mirenja iz stavka 1. ovog članka ne bude uspješan, provest će se arbitražni postupak.

Odluku o formiranju arbitražnog tijela donosi Odbor te imenuje članove.

Arbitražno tijelo u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog tijela konačna je.

 

Prestanak rada

 

Članak 36.

GDCK Rijeka prestaje s radom kada nastupi neki od uvjeta ustanovljenih zakonom i kada odluku o prestanku rada donese Skupština na sjednici na kojoj je prisutno dvije trećine zastupnika, i to većinom glasova onih koji su prisutni i glasuju.

Prestanak rada GDCK Rijeka, pitanje njegovih obaveza rješavat će se u skladu sa zakonom i drugim propisima, a imovina će pripasti Hrvatskom Crvenom križu – Nacionalnom društvu.

Ostatak novčane vrijednosti dodjeljivat će se isključivo u svrhu namjena za opća dobra koja odgovaraju idejama i načelima Međunarodnog pokreta u skladu sa Ženevskim konvencijama i zaključcima Međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca .

Arhivsko gradivo GDCK Rijeka zbog svoje važnosti i nedjeljivosti u cijelosti će pripasti nadležnom državnom arhivu, odnosno pravnom sljedniku navedene institucije, sukladno zakonima i drugim propisima o arhivskom gradivu i arhivima.

 

Postupak likvidacije i likvidator

 

Članak 37.

U slučaju provođenja postupka likvidacije primjenjivat će se odredbe Zakona o udrugama i ostalih važećih propisa.

U postupku likvidacije likvidator zastupa GDCK Rijeke te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Likvidator obavlja i druge poslove predviđene Zakonom o udrugama.

Likvidatora imenuje i opoziva Odbor GDCK Rijeka.

 

Prijelazne i završne odredbe

 

Članak 38.

Statut GDCK Rijeka donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova svih zastupnika.

U slučaju da nije prisutno dovoljno zastupnika, Skupština će se sastati ponovno unutar sljedećih 48 sati i u tom slučaju odluke se donose ako je prisutna jedna trećina zastupnika i to većinom glasova onih koji su prisutni i glasuju.

Nacrt Statuta priprema Odbor i upućuje na razmatranje ustrojstvenim oblicima te provodi javnu raspravu.

Odbor na osnovu javne rasprave utvrđuje Prijedlog statuta i upućuje Skupštini na donošenje.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku ustanovljenom za njegovo donošenje.

 

Članak 39.

Mandati zastupnika Skupštine, članova Odbora i Nadzornog odbora GDCK Rijeka od 2013. godine ostaju na snazi do njihova isteka.

 

Članak 40.

Odredbe ovog Statuta vezane za odredbu o najdužem uzastopnom trajanju mandata primjenjuju se na sve osobe kojima mandati započinju nakon stupanja na snagu ovog Statuta.

 

 Članak 41.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut GDCK Rijeka od 15.prosinca 2011. godine.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednica Kim Anić, prof.

 

U Rijeci, dana 24.9.2015. godine

Ur.broj: 1905