O nama

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka svoje djelovanje i rad temelji na odredbama Ženevskih konvencija od 12. kolovoza 1949. godine, Dopunskim protokolima Ženevskim konvencijama (Protokol I, Protokol II i Protokol III), Rezolucijama Međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te na načelu solidarnosti, načelima međunarodnog humanitarnog prava i temeljnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka ima pravnu osobnost i jedan je od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa. U svom radu promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi, te djeluje na temelju misije i načela Međunarodnoga pokreta Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca i kao punopravni član Društva Crvenog križa Primorsko – goranske županije i saveza udruga Hrvatskog Crvenog križa uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske. Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka djeluje na području grada Rijeke te u gradovima Bakar, Kraljevica, Kastav i u općinama Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo. Udruga nosi naziv «Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka » Skraćeni naziv udruge glasi « GDCK Rijeka ».

 

Sjedište Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa je u Rijeci, Trg Republike Hrvatske 2/II. Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka je neprofitna pravna osoba. Znak Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Rijeka identičan je znaku Hrvatskog Crvenog križa. To je crveni križ na bijelom polju, koji se koristi u skladu sa Ženevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949. i njihovim Dopunskim protokolima – Protokol I, Protokol II i Protokol III (dalje u tekstu: Ženevske konvencije), Pravilima o upotrebi znaka Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca u nacionalnim društvima (izmijenjenim i dopunjenim 1991. godine), Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu i drugim propisima te rezolucijama Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca o korištenju znaka i naziva crvenog križa, crvenog polumjeseca i crvenog kristala. Uz znak se može staviti natpis Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka.

 

Zastava Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Rijeka identična je zastavi Hrvatskog Crvenog križa bijele boje pravokutnog ili kvadratnog oblika sa znakom crvenog križa u sredini. Znak crvenog križa je veličine razmjerne veličini zastave. Pečat Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Rijeka je okrugla oblika sa znakom crvenog križa u sredini otisnut crvenom bojom, a uz rubni dio pečata je natpis: «Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka». GDCK Rijeka ostvaruje neposrednu suradnju i ima pravo, ali i obvezu zastupati članstvo i njegove interese pri Društvu Crvenog križa Primorsko-goranske županije i Hrvatskom Crvenom križu te pri institucijama i tijelima na području djelovanja.

 

GDCK Rijeka u javnom životu gradova Rijeke, Bakra, Kraljevice i Kastva i općina Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo na području svoga djelovanja, djeluje na osnovu temeljnih načela Međunarodnog pokreta i neovisno je u svom djelovanju. GDCK Rijeka surađuje s tijelima vlasti gradova Rijeke, Bakra, Kraljevice i Kastva i općina Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo na poslovima zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, obrane, civilne zaštite i dr. u svojstvu povlaštenog partnera na temelju odredbi Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te preuzetih međunarodnih ugovora i zaključaka konferencije Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

 

GDCK Rijeka surađuje s drugim udrugama i institucijama koje promiču i ostvaruju srodne humanitarne ciljeve i programe.

Članstvo u GDCK Rijeka je dobrovoljno neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, političkom ili drugom uvjerenju, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.