Pomažući članovi

Mogućnosti koje proizlaze iz zakona.
Zakon o porezu na dobit (NN, 127/00)

  • Čl. 5 stavak 15 – darovanja humanitarnim organizacijama do visine 2% prihoda prethodne godine – priznaju se u rashod
    Zakon o porezu na dohodak (NN, 127/00)
  • Čl. 9 stavak 7 – izdacima poreznog razdoblja smatraju se darovanja u naravi ili novcu humanitarnim udrugama do visine 2% od ostvarenih ukupnih primitaka
    Zakon o HCK (N, 92/01)
  • Čl. 1 stavak 1 – Hrvatski Crveni križ djeluje na osnovi načela međunarodnog pokreta Crvenog križa i uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske
  • Čl. 15 – izdatke koji umanjuju poreznu osnovicu svim fizičkim i pravnim osobama čine svi odljevi dobara s novčanom vrijednošću (novac, stvari i usluge) upućeni ili izvršeni bez naknade Hrvatskom Crvenom križ

Žiro-račun: HR1123400091117017014  Privredna banka Zagreb d.d.
OIB: 23240845583
Matični broj: 3353648