hand, hands, old-2906434.jpg

Javni poziv za iskaz interesa – uključivanje korisnika u projekt „Pružam ruke-II“- u okviru poziva „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027., Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., programa Zaželi-prevencija institucionalizacije, a u sklopu projekta „Pružam ruke-II“ (SF.3.4.11.01.0134) Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka raspisuje

Javni poziv za iskaz interesa – uključivanje korisnika u projekt „Pružam ruke-II“- u okviru poziva „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“

Glavni cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina kroz pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom na području Grada Rijeke i Općine Čavle.

Kroz pružanje usluge potpore i podrške osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina) pridonosi se njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici.

Projektom se pružaju usluge pomoći u kući kao što su organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.), obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) , održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.),  zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Uz navedeno, svaki korisnik mjesečno dobiva paket kućanskih i higijenskih potrepština.

Navedene usluge su besplatne.

Pravo sudjelovanja u projektu imaju isključivo pripadnici ciljne skupine koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1.  a) Osoba starija od 65 godina koja živi u samačkom kućanstvu

– čiji mjesečni prihod ne prelazi 120% iznosa prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– uz uvjet da istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

b) Osoba starija od 65 godina koja živi u dvočlanom kućanstvu

– čiji mjesečni prihod ne prelazi 200% iznosa prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– uz uvjet da istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

NAPOMENA: Na dvočlano kućanstvo ne primjenjuje se uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine – u slučaju da nisu, pružanje usluge je prihvatljivo samo za onu osobu koja je pripadnik ciljne skupine.

c) Osoba starija od 65 godina koja živi u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljne skupine

– čiji mjesečni prihod ne prelazi 300% iznosa prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– uz uvjet da istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

NAPOMENA: Ukoliko su u višečlanom kućanstvu svi članovi pripadnici ciljnih skupina ovoga Poziva, usluga se može pružati svakome od njih. Sve osobe u višečlanom kućanstvu moraju zadovoljiti uvjete prihvatljivosti. U slučaju da jedan osoba iz kućanstva nije pripadnik ciljne skupine, posljedično niti ostale osobe iz tog kućanstva ne mogu biti pripadnici ciljne skupine.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA:

1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojega je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika – za svakog člana kućanstva

2. Potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za mjesec ožujak ili veljaču 2024. godine (tj. za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili za mjesec prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta)  na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine prema ZOMO s mirovinskim stažem od 40 i više godina – za svakog člana kućanstva

3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg i četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti ili Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenja, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojemu je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti – za svakog člana kućanstva pripadnika ciljne skupine „Odrasla osoba s invaliditetom“

Navedeni stupnjevi invaliditeta moraju biti utvrđeni temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (NN, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23) 

4. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva

5. Obrazac za iskaz interesa

2. a) Odrasle osobe s invaliditetom (koje imaju 18 ili više godina) koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi pripadnici ciljnih skupina

– koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti prema propisima  o vještačenju i metodologijama vještačenja

– čiji roditelji ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

 – uz uvjet da istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

NAPOMENA: Odrasle osobe s invaliditetom mogu biti pripadnici ciljne skupine bez obzira žive li u samačkom, dvočlanom ili višečlanom kućanstvu. U slučaju da u dvočlanom ili višečlanom kućanstvu oba ili više članova zadovoljavaju kriterije ciljne skupine, pružanje usluge je prihvatljivo za svakoga od njih.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA:

1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jedna ili slične vrijednosti iz kojega je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika – za svakog člana kućanstva

2. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg i četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti  ili Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenja, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojemu je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti – za svakog člana zajedničkog kućanstva pripadnika ciljne skupine „Odrasla osoba s invaliditetom“

Navedeni stupnjevi invaliditeta moraju biti utvrđeni temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (NN, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23) 

3. Potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za mjesec ožujak 2024. godine ili veljaču 2024. godine (tj. za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili za mjesec prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta) na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine prema ZOMO s mirovinskim stažem od 40 i više godina – u slučaju dvočlanog i višečlanog kućanstva – za svakog člana kućanstva

4.  Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva

5. Obrazac za iskaz interesa

Svi zainteresirani pripadnici ciljne skupine s područja Grada Rijeke i Općine Čavle koji zadovoljavaju navedene uvjete iz ovog Javnog poziva, moraju dostaviti propisnu dokaznu dokumentaciju te

  • Obrazac za iskaz interesa koji se nalazi u prilogu ovog Poziva
  • Izjavu pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva koja se nalazi u prilogu ovog Poziva 

Ispunjeni i potpisani obrasci za iskaz interesa s dokaznom dokumentacijom podnose se:

– putem pošte ili osobno na adresu: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, Trg Republike Hrvatske 2/II, 51000 Rijeka

– e-mail-om na X

Javni poziv je trajno otvoren za vrijeme trajanja projekta

Prijavu mogu podnijeti svi pripadnici ciljne skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete, te radi utvrđivanja da li ispunjavaju uvjete za uključivanje u projekt moraju osigurati dokaznu dokumentaciju kojom potvrđuju navedenu pripadnost.

Prijavom na predmetni Javni poziv svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podatci prikupljaju i obrađuju u svrhu postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ te da se za druge potrebe neće koristiti.

Zaštita osobnih podataka temelji se na Uredbi (EU) 2016/697 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, BR. 42/18).

NAPOMENA: Prosječna starosna mirovina prema ZOMO s mirovinskim stažem od 40 i više godina, prema zadnjim dostupnim podacima, u mjesecu siječnju 2024. (isplata u veljači 2024.) iznosila je 820 eura.