Etički kodeks

Na temelju članka 35. Statuta Hrvatskog Crvenog križa, Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa na sjednici održanoj dana 21.3.2011. godine donio je

ETIČKI KODEKS
HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA


Opće odredbe

Članak 1.
Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa (dalje u tekstu: Etički kodeks) sadrži moralna načela i načela profesionalne etike prema kojima se, u međusobnim odnosima i javnom djelovanju, trebaju ponašati članovi, radnici, suradnici, volonteri i korisnici usluga Hrvatskog Crvenog križa i njegovih ustrojstvenih oblika na svim razinama organiziranja (dalje u tekstu: HCK) kada se ponašanje i djelovanje tih osoba može izravno povezati sa HCK.
Moralno ponašanje i vrijednosti sadržane u ovom Etičkom kodeksu imaju za cilj promicanje najviših vrijednosti značajnih za humanitarnu djelatnost u najširem smislu.

Članak 2.
Etički kodeks počiva na temeljnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca: humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dobrovoljnost, jedinstvo, i univerzalnost.

Članak 3.
U cilju čuvanja dostojanstva i ugleda HCK, osim načela navedenih u članku 2. osobe iz članka 1. ovoga Etičkog kodeksa dužne su poštivati osnovna moralna načela i načela profesionalne odgovornosti kao što su:
– načelo poštivanja ljudskih prava koje podrazumijeva uživanje i poštivanje svih ljudskih prava zajamčenih Općom deklaracijom o ljudskim pravima, Ustavom i zakonima Republike Hrvatske,
– načelo jednakosti i pravednosti koje isključuje svaku diskriminaciju, zlostavljanje, uznemiravanje ili iskorištavanje,
– načelo profesionalnosti koje predstavlja savjesno ispunjavanje obveza uvažavajući objektivnost, nepristranost, razboritost, korektnost, dijalog i toleranciju,
– načelo poštivanja zakona i pravnih postupaka koje sadrži obvezu poštivanja zakona i drugih propisa, te na njima utemeljenih postupaka.

Članak 4.
U cilju poštivanja načela Etičkog kodeksa ne odobrava se:
a) namjerno ometanje djelatnosti koje provodi HCK,
b) djelovanje koje ima za cilj stvaranje povlaštenih pozicija pojedinaca ili grupa (lobiranje, zlouporaba položaja, sukob interesa i sl.),
c) nesavjestan odnos prema imovini HCK,
d) upotreba imovine ili pogodnosti HCK za osobne, komercijalne, političke, vjerske i druge svrhe,
e) namjerno predstavljanje osobnog stava kao službenog stava HCK radi stjecanja osobne koristi,
f) zlouporaba imena, znaka ili loga HCK,
g) iznošenje povjerljivih podataka, lažnih ili zlonamjernih izjava i optužbi,
h) traženje darova, poticanje na darivanje, primanje darova za sebe ili neku drugu osobu koji nadilaze pojam „znaka pažnje“.
Osobe koje javno nastupaju a pri tome ne predstavljaju HCK dužne su istaknuti da iznose osobne stavove a i pri tome moraju voditi računa o zaštiti ugleda HCK.

Članak 5.
Sve osobe na koje se odnosi Etički kodeks dužne su se suzdržavati od radnji koje se smatraju neprihvatljivim ponašanjem. U tom smislu ne dopušta se:
– diskriminacija – svaki oblik neposredne i posredne diskriminacije temeljen na religiji, etničkoj i nacionalnoj pripadnosti, rasi, spolu, spolnoj orijentaciji, životnom stilu, imovinskom stanju, podrijetlu, obiteljskom i bračnom statusu, trudnoći, obiteljskim obvezama, godinama, invalidnosti, tjelesnom izgledu, političkom opredjeljenju, zdravstvenom stanju ili bilo kojem drugom razlikovnom kriteriju,
– uznemiravanje – neprimjereno ponašanje prema drugima kojim se vrijeđa osobno dostojanstvo, ometa obavljanje radnih zadataka, stvara neugodan i neprijateljski odnos ili smanjuje kvaliteta života osobe,
– zlostavljanje – svi oblici izrabljivanja, zlostavljanja, omalovažavanja ili nasilja kao i svi oblici seksualnog zlostavljanja,
– predrasude – predrasude bilo koje vrste kod ocjenjivanja ponašanja.

Članak 6.
Tijela utvrđena statutima HCK dužna su brinuti se za unapređenje moralnih vrijednosti, primjenjivati i provoditi odredbe Etičkog kodeksa prema vlastitoj savjesti, a u slučaju potrebe zatražiti od Etičkog povjerenstva mišljenje u svezi načelnih pitanja i primjene Etičkog kodeksa u pojedinačnim slučajevima.

Etičko povjerenstvo

Članak 7.
Glavni odbor HCK odlukom osniva i imenuje članove Etičkog povjerenstva (dalje u tekstu: Povjerenstvo) na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine. Povjerenstvo između sebe bira predsjednika i za svoj rad odgovara Glavnom odboru HCK.
Povjerenstvo broji pet članova, od kojih su dva (2) iz reda ravnatelja ustrojstvenih oblika HCK, jedan (1) iz reda počasnih članova i dva (2) iz reda radnika stručne službe Hrvatskog Crvenog križa.
Povjerenstvo donosi mišljenje o načelnim pitanjima vezanim za odredbe Etičkog kodeksa, a u pojedinačnim konkretnim slučajevima mišljenje o usklađenosti ponašanja s načelima i pravilima Etičkog kodeksa.
Konačno mišljenje o načelnim pitanjima vezanim za odredbe Etičkog kodeksa kao i o usklađenosti ponašanja u pojedinačnim slučajevima, daje Glavni odbor HCK.
Način rada Povjerenstva uređuje se Poslovnikom o radu Etičkog povjerenstva kojega donosi Glavni odbor HCK.

Članak 8.
Prijedlog za pokretanje postupka pred Povjerenstvom može podnijeti svaka osoba koja smatra da su povrijeđene odredbe Etičkog kodeksa. Prijedlog se podnosi u pisanom obliku uz obrazloženje, potpisan od podnositelja i potkrijepljen dokazima. Povjerenstvo odlučuje o pokretanju postupka i isti provodi u skladu s Poslovnikom o radu Etičkog povjerenstva.
Povjerenstvo je dužno tijekom postupka provjeriti sve okolnosti značajne za ocjenu slučaja. Osobe uključene u postupak dužne su surađivati s Povjerenstvom.
Postupci propisani ovim Etičkim kodeksom i Poslovnikom o radu Etičkog povjerenstva nisu zamjena za građanske, kaznene i upravne postupke uređene zakonima i drugim propisima.
Mišljenje dano u postupku uređenom ovim Etičkim kodeksom i Poslovnikom o radu Etičkog povjerenstva djeluje svojim autoritetom i treba služiti tumačenju Etičkog kodeksa i promicanju moralnog ponašanja u HCK-u. Ono ne veže druga tijela i nije upravni akt.

Završne odredbe

Članak 9.
Radnici u HCK potpisivanjem ugovora o radu prihvaćaju ovaj Etički kodeks i obvezuju se ponašati sukladno njegovim odredbama.
Osobe koje nisu u radnom odnosu u HCK, ali su članovi, suradnici, volonteri ili korisnici usluga HCK, potpisuju izjavu o prihvaćanju ovoga Etičkog kodeksa u trenutku učlanjenja, odnosno zasnivanja suradničkog ili volonterskog odnosa i obvezuju se ponašati sukladno njegovim odredbama.
Etički kodeks se ističe na oglasnoj ploči HCK ili na drugi prikladan način koji u svako doba omogućava uvid u njegove odredbe.

Članak 10.
Ovaj Etički kodeks stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Hrvatskog Crvenog križa
Prim. Josip Jelić, dr.med.